Предмет теоретичної економіки.

У другому питанні теми потрібно акцентувати увагу на визначенні предмета економічної науки. При цьому потрібно підкреслити, що сьогоднішнє суспільне господарство суттєво відрізняється від того, яким воно було за часів А.Сміта. Економіка, процес створення багатства – це складний і місткий суспільний процес, який охоплює: структуру виробництва, ефективність використання обмежених ресурсів, економічну поведінку людей та інші господарські чинники. Саме цим пояснюється , що сьогодні не існує єдиного визначення предмета економічної теорії. Кожен автор намагається дати своє тлумачення предмету цієї науки.

У популярних на Заході підручниках з “Економікс” П.Семюелсона і В.Нордгауза та П.Макконнелла і С.Брю дається ціла низка визначень того, чим займається аналітична економія (так перекладається термін “економікс”). Головній зміст їх зводиться до наступного: “Аналітична економія вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, щоб виробляти різні життєві блага і розподіляти їх серед людей”[9, 16-17].

Більшість сучасних економістів визнає теоретичну економіку універсальною наукою про проблеми вибору ресурсів і економічну поведінку людини. Враховуючи це, можна дати таке визначення її предмету:економічна теорія - це наука про основні закономірності розвитку економічної системи, поведінку людей, як суб’єктів господарювання цієї системи в процесі виробництва і розподілу життєвих благ з метою найбільш повного задоволення потреб зараз або в майбутньому за умов обмеженості виробничих ресурсів, що породжує конкуренцію за їх використання.

Економічна теорія включає в себе мікроекономіку (поведінка окремих економічних суб'єктів), макроекономіку (функціонування національної економічної системи) і глобальну економіку (функціонування світової економіки в цілому).

З предметом науки тісно пов’язане питання про її дві сторони - позитивну і нормативну (за термінологією А.Сміта). Позитивна сторона економічної теорії має справу з відібраними фактами і позбавлена суб’єктивних оціночних суджень. Суть її полягає у проведенні абстрактного (теоретичного) дослідження економічної системи та її елементів. Таким чином вона вивчає фактичний стан економіки і має дати відповідь на питання: “як є?”.Нормативна сторона економічної теорії полягає у підготовці загальних рекомендацій для раціональної економічної поведінки усіх суб'єктів економічної системи, у формуванні уявлень про цілі і напрями економічного розвитку. Вона відображує суб’єктивні уявлення про те, як має бути?


2331449369325155.html
2331493791625611.html
    PR.RU™