Актуальність теми.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри радіології з

курсом радіаційної медицини

Завідувач кафедри

Професор Ткаченко М.М.

“______” _____________ 2007р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна Радіологія (променева діагностика та променева терапія)
Модуль №
Змістовний модуль № 4, №16
Тема заняття№16 Променеве дослідження та променева анатомія органів черевної порожнини.
Курс ІІІ
Факультет Медичний

Київ 2007.


Актуальність теми.

Успішний розвиток сучасної гастроентерології багато в чому зобов’язаний радіологічним методикам дослідження. Променеві методи дослідження дозволяють одержувати об’єктивну інформацію щодо морфологічного та функціонального стану органів травлення, характерний розвиток у них патологічних процесів.

Ці дослідження дають можливість лікарю-клініцисту поставити правильний діагноз, слідкувати за динамікою захворювання, з’явленням ускладнень та ефективністю лікувальних заходів.

Вивчення даної теми базується на знаннях студентів з анатомії та фізіології органів травного каналу, клінічних та лабораторних методах дослідження, застосованих в гастроентерології. Вміння на основі анамнезу, даних клінічних, лабораторних, ендоскопічних методів дослідження визначити показання до радіологічного дослідження, вибирати та обґрунтувати вибір конкретного методу радіологічного дослідження, розпізнавати зображення органів травного каналу, здобутого із застосуванням методів променевої діагностики, розпізнавати променеві симптоми захворювань органів травного каналу – це становить найближчу мету, котра досягається при розкритті цієї теми. Формування ж у майбутнього лікаря логічного мислення при виборі та інтерпретації результатів променевого дослідження є головним завданням викладача на цьому занятті.

2. Конкретні цілі:

- аналізувати необхідність проведення променевих методів дослідження травного каналу;

- визначити показання та протипоказання до променевого дослідження органів травного каналу;

- трактувати променеву анатомофізіологічну картину органів травного каналу;

- скласти алгоритм променевого дослідження травного каналу;


3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Фізика Визначати особливості кожного методу променевої діагностики.
2. Нормальна анатомія. Знати розташування і будову стравоходу, шлунка, кишківника.
3. Нормальна фізіологія. Описувати функцію органів травного каналу.
4. Пропедевтикавнутрішніх хвороб. Збирати анамнез, встановити головний синдром у загальному патологічному процесі. Вміти вибирати найбільш ефективне променеве дослідження. Складати алгоритм променевого дослідження хворого.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Пасаж. Просування контрастної речовини по травному каналу.
Антиперистальтика. Скорочення стінки травного каналу в дистальному напрямку.
Дефект наповнення. Наявність незаповненої контрастною речовиною ділянки.
Ахалазія. Відсутність розслаблення стравохідно-шлункового переходу.
Ригідність стінки. Втрата еластичності стінки.

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Перерахуйте контрастні речовини, які застосовують для рентгенологічного дослідження травного каналу.

2. Вкажіть можливі шляхи введення контрастних речовин в органи травного каналу.

3. Опишіть рельєф складок слизової оболонки стравоходу, шлунка в нормі і можливі варіанти при патології.

4. Перерахуйте променеві методи дослідження органів травного каналу.

5. Опишіть підготовку хворого для дослідження органів травного каналу.

6. Перерахуйте всі відділи шлунка і всі частини тонкої і товстої кишок.

7. Опишіть методики дослідження тонкої кишки.

8. Опишіть етапи дослідження товстої кишки.

9. Перерахуйте променеві методи дослідження стравоходу.

10. Опишіть прискорені методи дослідження тонкої кишки.

11. Перерахуйте загальні принципи дослідження травного каналу.

12. Опишіть, як вивчається рельєф слизової шлунка за допомогою рентгенологічного методу.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Оволодіння алгоритмом променевого дослідження травного каналу.2. Схематичне зображення нормальної рентгенологічної картини стравоходе, шлунка, кишечника.

Намалюйте у вигляді схем:

1. Рентгенологічне зображення стравоходу.

2. Рентгенологічне зображення шлунка.

3. Рентгенологічне зображення товстої кишки.


Зміст теми:

Str.5 – studentu-2007

Структурно-логічна схема змісту занятя.


Зміст теми:

Str.6 – studentu-2007

Алгоритм визначення етапів променевого діагностичного дослідження травного каналу.2334014365025157.html
2334060981803433.html
    PR.RU™